-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Informacje nieudostępnione 

data publikacji: 05-06-2014 | 09:44
data ostatniej modyfikacji: 05-06-2014 | 09:45
wytworzył: Tomasz Zdrowowicz
wprowadził: Tomasz Zdrowowicz
««« powrót
Informacje nieudostępnione 05 czerwca 2014

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek, który można pobrać: wniosek_o_udostepnianie_info.doc (24.00 Kb)

UWAGA:

Urząd zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej na wniosek zastrzega prawo do pobrania opłaty od wnioskodawcy w przypadku poniesienia kosztów związanych ze sposobem udostępnienia (dyskietka 3,5", nosnik CD-R itp) lub koniecznością przekształcenia informacji (skanowanie, kserowanie, powielanie, redagowanie) w formę wskazaną we wniosku.

Podstawa prawna:  Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.  Dz.U.2001.112.1198  Dostęp do informacji publicznej.

1. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

2. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

 
3. Nie można, z zastrzeżeniem ust. 1 i 2, ograniczać dostępu do informacji o sprawach rozstrzyganych w postępowaniu przed organami państwa, w szczególności w postępowaniu administracyjnym, karnym lub cywilnym, ze względu na ochronę interesu strony, jeżeli postępowanie dotyczy władz publicznych lub innych podmiotów wykonujących zadania publiczne albo osób pełniących funkcje publiczne - w zakresie tych zadań lub funkcji.

 
4. Ograniczenia dostępu do informacji w sprawach, o których mowa w ust. 3, nie naruszają prawa do informacji o organizacji i pracy organów prowadzących postępowania, w szczególności o czasie, trybie i miejscu oraz kolejności rozpatrywania spraw.

Inspekcja Handlowa nie udostępnia planów kontroli, programów kontroli, rejestru skarg oraz innych dokumentów ustawowo chronionych.

 
Liczba odwiedzin: 180257
Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gorzowie Wlkp.