-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Klauzula informacyjna zgodna z RODO 

Kontakt, Nasz Inspektorat 
data publikacji: 12-06-2018 | 12:22
data ostatniej modyfikacji: 12-06-2018 | 13:06
wytworzył: Tomasz Zdrowowicz

Klauzula informacyjna zgodna z RODO przeznaczona dla osób, których dane osobowe przetwarzane są przez Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej

Informuje się, że od dnia 25 maja 2018 roku, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej RODO:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lubuski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej z siedzibą w Gorzowie Wlkp., ul. Kombatantów 34, zwany dalej: Administratorem;
Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, inspektorem danych osobowych u Administratora jest Tomasz Zdrowowicz, e-mail: tomasz.zdrowowicz@wiih.gorzow.pl, nr telefonu: 95 3030055;

2. stosownie do art. 6 ust. 1 RODO, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań Inspekcji Handlowej określonych w art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1063, ze zm.),

3. Pani/Pana dane osobowe są udostępniane przede wszystkim pracownikom Wojewódzkiego Inspektoratu, realizującym zadania, o których mowa w pkt 2, innym podmiotom wykonującym zadania publiczne, w tym organom administracji rządowej i samorządowej, organom kontroli, organom ścigania, wymiaru sprawiedliwości, rzecznikom konsumentów, a także podmiotom przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe na podstawie umowy powierzenia przez Administratora przetwarzania danych osobowych.

4. posiada Pani/Pan prawo do:

  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyrażona zgoda);

5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami  archiwalnymi,  tj. ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 217) i rozporządzeniem  Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67, ze zm.).

Liczba odwiedzin: 180258
Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gorzowie Wlkp.