-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Przepisy przejściowe i końcowe - Rozdział 11 

Kontakt, Nasz Inspektorat / Podstawa prawna 
data publikacji: 10-09-2003 | 09:05
data ostatniej modyfikacji: 07-06-2017 | 12:12
wprowadził: Tomasz Zdrowowicz

Rozdział  11

Przepisy przejściowe i końcowe

Art.  40.  [Utrzymanie w mocy przepisów wykonawczych]

Do czasu wydania przepisów wykonawczych na podstawie ustawy pozostają w mocy odpowiednie przepisy dotychczasowe, jeżeli nie są sprzeczne z przepisami ustawy, jednak nie dłużej niż rok od dnia wejścia w życie ustawy.

Art.  41.  [Przepis intertemporalny]

Postępowania wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy podlegają rozpatrzeniu według przepisów dotychczasowych.

Art.  42.  [Wojewódzkie laboratoria kontrolno-analityczne]

1.  Z dniem wejścia w życie ustawy Główny Inspektor przejmie z mocy prawa wojewódzkie laboratoria kontrolno-analityczne prowadzone dotychczas przez wojewódzkich inspektorów.
2.  Pracownicy zatrudnieni w laboratoriach, o których mowa w ust. 1, z dniem wejścia w życie ustawy stają się pracownikami Głównego Inspektoratu.
3.  Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób przejęcia przez Głównego Inspektora laboratoriów, o których mowa w ust. 1.

4.  Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 3, powinno określać w szczególności:

1) tryb przejęcia laboratoriów;
2) rodzaje przejmowanych składników mienia oraz etaty i środki finansowe niezbędne do prowadzenia tych laboratoriów.

Art.  43.  [Stałe polubowne sądy konsumenckie przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej]

Stałe polubowne sądy konsumenckie przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej zorganizowane na podstawie przepisów dotychczasowych stają się stałymi polubownymi sądami konsumenckimi w rozumieniu ustawy.

Art.  44.  [Derogacja]

Traci moc ustawa z dnia 25 lutego 1958 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 1999 r. poz. 1205).

Art.  45.  [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2001 r.

Liczba odwiedzin: 180202
Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gorzowie Wlkp.